ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania ofert w ramach prowadzonego przez ARP Sp. z o.o. postępowania ofertowego nr 2/2017. Szczegóły poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę[1]

w projekcie pn.: „Kompleksowe badania i prace rozwojowe nad innowacyjną technologią podsuszania materiałów sypkich energią z odnawialnych źródeł w celu wprowadzenia do oferty firmy Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. nowoczesnych produktów”, współfinansowanym w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdą Państwo tutaj:

Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych_kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 3. Wzór protokół z wyboru dostawcy
ZAPYTANIE OFERTOWE 2_2017

 

[1] o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymała co najmniej ocenę B.

Share on
magda